ABESBATZAK

Lehenengo urteurrena aurtengoa, bailara tonuan mantentzeko

Hernaniko Kantuban gazte-abesbatzak eta Astigarragako Eragiyok gizonezkoen koruak aurreko urteko gabonetan debutatu zuten, biek Errenteriko Gabonetako Koru Lehiaketan. Eragiyokek lehenengo saria eskuratu zuen, 
eta Kantubanek hirugarrena, eta aurten ere abenduaren 28ko lehiaketara aurkezteko asmotan dira bi abesbatzak.

Eragiyok Abesbatzak astelehenero esntsaiatzen du Astigarragako kultur etxean, 20:00etatik 22:00etara.

«Hau izan da lehenengo urtebetetzea, baino asko etorriko direnaren sentsazioa dugu, ate asko ireki zaizkigu eta»

Urtebete honetako balantze oso positiboa egin dute Javier Oyarzun, Ramon Sanchez eta Eneko Amundarain kideek. 10 kontzertu eman dituzte dagoeneko, eta 35 kantu baino gehiagoko errepertorio zabala sortu dute.

Zer dela eta erabaki zenuten gizonezkoen abesbatza bat sortzea?
Javier Oyarzun: Lagun talde bat bildu ginen, proiektu berri bat sortzeko asmoa ge­nue­nak. Argi xamar genuen zein­tzuk ziren benetan landu nahi ge­ni­tuen esparruak: bai eus­kal kon­positoreak eta bai­ta kan­ta­tze­ko  ko­ruaren soi­nu­a­, kan­ta­tze­ko mo­dua, tinbrea eta ko­lo­rea. 
Bereizgarria izango zen zerbait sortu nahi genuen. Tal­de­ gazteen artean horrelako erre­­­pertorioa edo horrelako kan­­­­­­ta­era lantzeko hutsune bat sor­tzen ari zela ikusten genuen.

Ramon Sanchez: Ahots grabeen koru bat egin nahi genuen eta hemengo kantaera landu; be­ti­ko errepertorioa, hemengo kan­ta­tze­ko modua. Koru gazte bat sortu nahi genuen eta han­dik eta hemendik juntatu gi­nen. Abesten dabiltzan per­tso­na gaz­tee­ta­tik inork ez du aukeratu gure bidea eta guk ho­ri landu eta hori kantatu nahi genuen.
Gizonezkoen abesbatzan erre­­­­­­­­­­­per­torio oso zabala dago eta­ ge­­ro eta talde gutxiago dau­de ho­ri lantzen dutenak edo ho­rre­­­tan jarduten dutenak ma­i­la ba­te­kin. Badaude gauza exi­gen­te­­a­k­ eta zailak ahots aldetik, eta­ geroz eta gutxiago dira hori lan­­tzen duten koruak.

Nola baloratuko zenukete lehenengo urteko eboluzioa?
R.S: Urtebeteko balantzea oso o­na da gure aldetik. Hasieran gu­re buruari helburu batzuk ja­rri­ genizkion, zer egingo genuen ja­kin gabe. Era askotako ema­na­ldiak eman ditugu, eta erre­per­torio handia lantzea lortu du­gu hortaz urtebete honetako la­na­rekin oso gustura gaude. 
Hau izan da lehenengo urte­be­te­tzea, baino asko eto­rri­ko di­re­na­ren sentsazioa dugu, ate asko ireki zaizkigu eta.
J.O: Urtebete honetan hazi egin gara, kopuru aldetik ere bai. Jen­de­a era­karri eta gureganatu du­gu, hasi­eran, hazia 8 bat ki­de­rekin sortu genuen eta orain 12-18 bat lagun biltzen gara. 
Errepertorioa ere asko za­bal­du dugu, sortu ginenean ez ge­nu­en espero urte baten 10 ema­nal­di emango genituenik, bai­no Errenteriko lehiaketa ira­bazteak ate asko ireki dizkigu. Sari horrekin dagoeneko ez ga­re­la erdi­purdiko batzuk e­san dezakegu, 3-4 ahotsetara kan­ta­tu­tako errepertorio potentea sor­tu dugu guztira 35 abesti exi­jen­terekin.

Koru mixtoa bihurtzeko asmorik baduzue?
­R.S: Koru mixto gehiago ez dira behar, herri guztietan dago a­bes­batza mixto bat eta dauden tal­de potenteenak ere mixtoak dira, hori oso babestua dago baino etorkizun batean gus­tatuko litzaiguke haiekin el­kar­lanean kontzerturen bate­an edo aritzea.
J.O: Gizartearen beste esparru batzuetan kate begi ahulena dena, kasu honetan alderantziz gertatzen da. Gizonezkoak di­ra kantugintzan ahulenak eta­ horretan gure alea jarri ba­de­za­ke­gu, aurrera egingo dugu. 

Aurtengo Gabonetako Lehiaketan saririk espero duzue?
Eneko Amundarain: Le­hi­a­ke­­t­a batera aurkezten za­ren mo­men­­tutik, beti joan behar zara ira­baz­teko asmotan. Aurten ere uste dut saria errepikatu da­i­­­tekeela, baditugu aukerak noski. 

 

Kantubaneko kideek gazteei beraiekin bat egiteko gonbita luzatzen diete, batez ere mutilen falta dutela azpimarrautz.

«Herriko gainontzeko koruak helduen abesbatzak dira, eta gazte jendeak gazte-koru batekin bat egiteko aukera izatea nahi genuen»

Kantuban Abesbatzak ere aurten bete du lehenengo urtemuga, eta dagoeneko hurrengo urteko proiektuetara begira daude kideak. Errenteriko Gabonetako Lehiaketa izango da taldearen hurrengo erronka.

Aurreko urtean sortutako  Her­na­­ni­ko gazte-abesbatza mis­to­a 16 partaidek osatzen du­te egun; Orereta, Zestoa, Do­nos­tia eta Ariz­kunetik etorritako ki­deak bar­­ne eta Urumea He­rri Guneko mu­­si­­ka gelan en­tsa­iatzen du­te­ asteartero, 18:30­­­­etatik 20:00­etara Alain Ayerdi zu­zen­da­riaren gidaritzapean. 
Partaide berriak nahi dituz­te­la, eta batez ere abestera ani­ma­tzeko mutilen bila da­bil­tzala azaldu dute besteak beste, Leire Goñi, Edurne Garcia, Itxaso Lekuona eta Amaiur Tranche korukideek. 

Nola sortu zen Kantuban?
Leire Goñi: Musika Eskolako abes­­ba­tzan ibilitakoak gara Kan­­tu­­ba­­ne­­ko partaide gehienak. Txi­­ki­­tan koru batean abesteko Mu­­si­­ka Eskolara joan behar ge­­nu­en eta heldutzean iritsi da­ puntu bat Musika Eskolara joa­tea ezi­nez­koa izan zaigula askori, or­du­­te­­gia­­gatik, nagusiegiak sen­­ti­­tzeagatik edo dena de­la­ko­a­ga­tik. 
Batzuk pixkanaka koru hori uzten joan ginen eta pa­rran­de­tan edo kalean to­patzen gi­nen ba­koi­tze­an ai­pa­tzen ge­nu­en gazte-koru bat osa­tzearen be­harra. Elkar ikusten ginenero ko­men­tatzen genuen berdina, eta azkenean taldetxo bat el­kar­­tu eta lanean hasi ginen.

Zein helbururekin animatu zineten abesbatza berria sortzera?
Edurne Garcia: Betidanik gus­ta­tu zaigun horretan jar­du­teko eta elkarrekin ondo pa­sa­tzeko hel­bu­ruarekin sortu ge­­nuen ko­­ru­a, baina batez ere gazte-abes­batza bat sortzeko hel­bu­­ruare­kin. 
Musika Eskola askotan ume­­e­­ta­­tik datorren zerbaitekin lo­tzen du­gu, eta herriko gai­non­tze­ko koruak helduen abes­ba­tzak dira. Hortaz, abestera ani­ma­tu nahi duen gazte jendeak gazte-koru batekin bat egiteko aukera izan zezan nahi genuen. 

Nondik dator izena? 
Itxaso Lekuona: Hasieran Txo­txo­­te feminista izena oku­rri­tu zi­tzai­gun, Sagar­do­te­gi­an­­ Otxote be­za­la abestu behar genuelako eta Imanol izan ezik, denak nes­­­kak ginelako. Baina gero Kan­tu­­ban bururatu zitzaigun eta ge­hia­go gustatu zitzaigun. 
L.G: Hitzak berak dioen bezala, kantuan aritzeko aditzari egi­ten­ dio erreferentzia baina “Kan­tu­an”­ jarri ordez, adineko jen­de­ak di­o­en kale hizkeran “B” hori ge­hi­­tzea erabaki genuen, berezi egi­n­ nahiean eta horrela sortu zen­­ Kantuban. 

Zer du Kantubanek, beste koruek ez dutena?
I.L: Hasteko gu, eta gero guk koruari ematen diogun mal­­gutasuna. Gure arteko kon­fi­an­tzaz­ko giro hori da abesbatza bere­zi egiten duena, gure us­te­­tan.­ Lagunartean bageunde be­­za­­la sentitzen gara denok, eta ho­rrek lanerako giroan asko la­gun­­tzen du. Libretik sortutako zerbait da, eta horrek askatasun handia ematen dizu. 
E.G: Askotan ikusten da koru ba­tzue­tan hierarkia edo ber­ti­­kal­tasun bat ematen dela zu­zen­­da­riaren eta gainerako ki­de­en ar­tean, eta guk horrekin hautsi nahi genuen. 
Gurea ez da batere bertikala, guztiz horizontala dela esango ge­­nu­ke eta horren adibide da­­­­­ Kan­tubanek duen taldean jar­­du­­te­­ko era; talde lanean fun­­tzio­­na­­tzen dugu, batzuk in­­­p­ri­­ma­­tze­az arduratzen di­ra­, bes­te batzuk abestiak eus­­ka­ra­­tze­­az, beste ba­tzuk par­ti­tu­rak bilatzeaz, tal­de lana oro har. Abes­ti­en au­ke­ra­ke­tan ere ber­din, zu­zen­da­ria­ren pro­­po­­sa­­me­­nez gain bes­te abesti asko gu­ta­ko edonori bu­ru­ra eto­rri­takoak dira. 

Oraindik ere Kantubanekin bat egiteko ateak zabalik daude?
I.L: Noski, eta beti egongo dira. Ez diogu inori ezetz esango. U­mo­rea, abesteko gogoa eta­ on­do pa­sa­tzeko asmotan da­to­rre­na­k­ Kantubanen lekua izango du­, ziur.
E.G: Gazte korua garen heinean, gazte jendea animatzea gusta­tu­ko litzaiguke. Ez dugu adin tarterik finkatu, gaztea zer den definitzea konplexua baita, bai­na­ norberak ikusiko du herriko ze­in korutan ikusten duen ego­ki­ago bere burua. Gure artean ikus­ten badute euren burua, ongi­etorriak izango dira beti.
L.G: Ez dugu gurekin bat egiteko bal­dintzarik jartzen, baina e­gi­a­­ da koruko kide guztiek hi­la­be­tean 15 euroko kuota bat or­dain­tzen­ dugula, gas­tu­ak ordaindu eta batez ere konpromezua har­tzeko. 

Aurreko urteko Errenteriko Gabonetako Lehiaketan hirugarren postua eskuratu zenuten, espero zenuten halakorik?
L.G: Ez, inondik inora ere! Ez genuen batere espero, ez guk ez bertan zegoen inork. Xelebrea izan zen, lehiaketa horretan parte hartzen genuen lehen al­di­a zenez ez genekien oso ondo no­la funtzionatzen zuen sari banaketak. Dietak ordaintzeko izen zerrenda bat ematen hasi zi­ren, baina Kantubanen izena ez genuen entzun. Beranduago zerbait esango zigutelakoan edo geunden, eta gure atzekoek esan behar izan ziguten, gure izena zerrendan ez egoteak lehenengo hiru sarietako bat eskuratuko genuela esan nahi zuela.
Gu bitartean, gure artean barrez ari ginen ea gutako zein aterako zen dieten sobrearen bila. Sorpresa izugarria hartu genuen denek. 
Amaiur Tranche: Inolako pre­siorik gabe, disfrutatzera joan gi­ne­n­ eta ondo pasatzera. Nik us­te dut  hori asko nabaritu zi­tzai­gula. Oso gustura abestu ge­­­nu­­en, eta egindakoaz harro geratu ginen.

Aurten espero duzue saririk?
L.G: Oso abesbatza onak joaten dira bertara eta le­he­ne­­ngo pos­tua eskuratzea za­i­­la dagoen arren, egia da beste bi pos­tu­e­tan lekutxo bat egiteko es­pe­ran­­­tza txikia hor dugula.
E.G: Dena den, dagoeneko ez ga­­­­ra­­­ berriak, hortaz ez dugu sa­ri­rik espero. Oraingoan ez dugu au­rre­ko urtean ge­nu­en no­be­da­dea­ren grazia pun­tu hori, baina aur­­ten perfekzio handiarekin goaz, oso ondo prestatuak, beti ere dis­frutatu eta ondo pasatzeko asmotan. 

 

Kronika egunero, euskaraz eta doan jasotzen segi ahal izateko, Kronikalari gehiago behar dira, eta zer esanik ez, proiektu komunikatibo sendo eta profesional bat garatu nahi badugu.
Egin zaitez Kronikalari!