internet

Irakurle izatetik informazioa ematera, Kronikako webgune berrian

Martxan dago webgune berria, betiko helbidean: www.kronika.eus

Betiko helbidean, ‘www.kronika.eus’, dago Kronikako webgune berria, baina itxura berrituta. Tokikomeko hedabide gehienen ereduarekin egin du bat. Protagonismo huandiagoa izango dute irakurleek eta multimediak.

Lehendik beste saiakera ba­tzuk egin baziren ere, orain­go­an bai, martxan jarri du Kro­ni­kak webgune berria. Betiko hel­bidean aurkitu daiteke (www.kronika.eus) baina itxu­ra berrituta. Irakurleei pro­ta­go­nismo haundiagoa eman nahi izan zaie, Kronikako ko­mu­nitatea osatu dezaten.

Irakurtzetik, informazioa ematera
Kronikak beti goraipatu du in­guruan daukan komunitatea, 2000 urtean sortu zenetik, ira­kurleek egin baitute Kronika, zekitenaren berri partekatuz, infor­mazioa helaraziz. Horre­ga­tik, komunitate horren parte direnei protagonismoa eman nahi izan zaie webgune berrian.


Aurrerantzean, Kronikako komunitatea osatuko dute era­biltzaileek nahiz kideek. Modu batera edo bestera parte har­tze­ko, izena eman behar da au­rrena. Horretarako, webgu­ne­aren goialdean, eskuinean agertzen den pertsona irudian egin behar da klik. 
Benetako izena ematen du­tenek aukera izango dute arti­kuluak idazteko, iruzkinak egi­teko, agendako edukiak gehi­tzeko... Kide bihurtuko dira. Par­tikular moduan parte hartu beharrean talde moduan parte hartzeko, Kronikari jakinarazi behar zaio, behin izena eman ondoren. Bestalde, lehendik izena eman zutenek, aukera dauakte orain, ahaztutako pa­sahitza berres­ku­ratzeko.
Benetako izenik eman gabe erregistratzen direnek, bes­tal­de, iruzkinak egiteko aukera bakarrik izango dute.

Agenda, denen artean
Hainbat saiakera egin dira he­rri guztietan, baina, bereziki, Her­­nanin, herriko talde eta era­gile guztien agenda ba­te­ratua osa­tzeko. Kronikaren webgune berrian saiakera ho­rri beste bultzada bat eman nahi zaio.
Erabiltzaile egiten diren ko­munitateko partaideek agenda osatzeko aukera ere izango dute.

Webgune dinamikoagoa
Gainontzeko berrikuntzen ar­te­an, azpimarratzekoa da di­na­mismoa. Albisteak berri­tze­ko aukera haundiagoa ematen du, baita gaika edo herrika sailkatzekoa aukera ere. 
Era berean, argazki, ar­gazki-galeria eta bideo gehiago gehitzeko aukera izango da.
Bestalde, Kronikako heme­ro­­teka historikoa ikusten ja­rrai­tzeko aukera ere badago, eta ur­teka eta hilabeteko bi­la­keta ere egin daiteke.

Tokikom-eko hedabideekin bat
Webgune berria Codesyntaxek garatu du, eta Tokikomeko bes­­te 29 komunikabidek era­biltzen duten formatuarekin  egiten du bat. Egun, 29 bazkide ditu To­ki­komek, euskerazko 66 ko­mu­ni­kabide kudeatzen di­tuz­tenak. Horietako bat da erran.eus, Goizueta eta Aranoko irakurleek ondotxo ezagutzen dutena.