Euskera ikasteko aukera asko

Euskera ikasteko 2019-2020 ikasturte berrirako matri­ku­lazio epea dagoeneko irekita dago. Iraila da matrikulatzeko momentua, eta euskalte­gie­­tako ateak zabalik daude, bai matrikula egiteko, baita ere, noski, informazioa emateko. 

Euskera ikasteko aukera asko dago Buruntzaldeko sei he­rrietan, Andoain, Asti­ga­rraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbilen.  

Buruntzaldeako Udalek aur­ten ere elkarren eskutik deia egin diete herritarrei, eus­kera ikasi edo hobetzeko helburuarekin euskaltegietan izena eman de­zaten. Aipa­tu­tako sei Uda­lak Andoainen elkartu ziren pasa den osti­ralean Bu­run­tzaldeako zor­tzi euskal­tegie­tako ordez­kariekin batera, hel­­buru batekin: eus­kaltegiek 2019-2020 ikastur­terako mar­txan duten matri­kulazio kan­paina babestu eta herritarren artean bultzatzea. 

Manuel Larramendi eus­kaltzale sutsuaren bus­toaren bueltan elkartu ziren sei udaletako ordezkariak eta zortzi euskaltegietakoak. Eza­guna da Manuel Larramendik euskerari buruz (euskeraren gramatikari buruz, zehatzago esanda) idatzi zuen leloa: ezina, ekinez egina. Larra­men­diri jarraituz, Udalek adierazi dute, inondik ere ez dela «ezinezkoa» euskera ikastea; alderantziz, pixka bat saiatuz eta «ekinez», beste edozein hizkuntza bezala ikas lite­keela. Oso modu errazean: ikasiz erabili, eta erabiliz ika­si. Horretarako laguntza eta ba­bes haundia da, oso ga­rran­tzitsua, euskaltegietan esku­ratzen dena. Euskera ikas­teko eta euskaraz aritzeko aukera ematen baitute eus­kal­tegiek.  

Badira zortzi eus­kaltegi Buruntzaldean: bana Ando­ain, Astigarraga, Urnieta eta Usur­bilen, eta bina Hernani eta Lasarte-Orian. 

Gainera, ez da garestia, merkea baizik, Buruntzaldean euskera ikastea. Sei herrien artean badira ezberdintasun txiki batzuk, baina sei kasu­etan ia-ia doakoa da, eta kasu batzuetan guztiz doakoa eus­kera ikastea, baldintza ba­tzuk betez. Sei udalek ematen di­tuz­te dirulaguntzak, eta bal­din­tzak oso antzekoak dira. 


1.000 ikasletara iristea helburua

Udalen helburua da, 2019-2020 ikasturte berrian 1.000 ikas­letara iristea. Matrikulazio eta infor­ma­zio epea irekita dago. Euskal­tegietan egin behar da ma­trikula, eta bertan esku­ratu liteke norberak behar du­en informazioa. Interneten ere es­kura liteke euskaltegiei eta ikastaroei buruz­ko infor­ma­zioa, udal bakoi­tzaren web gunean, eta www.burun­tzal­dea.eus web gunean.