Gozogintzan kontratazioak egiteko, laguntzak

Auzolan Berri programako Go­zogintza eta Okintzako pres­takuntza jaso duten lanik ga­beko pertsonak kontrata­tze­ko diru-laguntzak emango di­ra. Abuztuaren 7ko GAOn ar­gi­ta­ratu dira oinarriak.


Hainbat baldintza

Auzolan Berri programa Be­terri-Buruntza eskualdeko pro­grama bat da, Astigarraga, Her­na­ni, Andoain, Urnieta, eta Usurbilgo Udalek martxan jarri zutena, 2018an. Bazterketa ego­e­ran dauden pertsonei inte­gra­zio soziala eta laborala berma­tzeko lau urteko programa da.

Aurreneko edizioan, gozo­gint­za sektoreko prestakuntza eta enplegu programa bideratu dira, eta bertan parte hartu dutenak kontratatzeko diru-laguntzak emango dira orain.

Langabeek, kontratauak izateko hiru baldintza nagusi bete behar dituzte: eskualdeko udalerriren batean erroldatua egotea, Lanbide-EEZn langabe edo enplegu eskatzaile gisa ize­na emanda egotea, eta Au­zo­lan Berri programako Go­zo­gintza programako par­tai­de izatea.

Enpresek, berriz, diru-la­guntzak jasotzeko, gutxienez 3 hilabeteko kontratua egin be­har dute, lanaldi osokoa edo gu­txienez, %70ekoa, eta irai­la­ren 1etik urriaren 15era bi­tar­tean hastekoa. Trebakuntza eta ikas­tun kon­tratuak izan ezik, edo­zein motakoak egin daitezke. 


Eskaerak,?Astigarragan

Laguntzak eskatzeko Astiga­rra­gako Udalera jo behar da, irai­laren 1etik azaroaren 15era. Baina ar­gi­bideak eskatu dai­tez­ke: enplegu-soziala@hernani.eus edo 943 25 63 47 eta enple­gu@astigarraga.eus edo 943 50 57 00.