Gaztetxeak, antolakuntza eta erresistentzia

Erabiltzailearen aurpegia

Atzera begira jartzeak ez du askorik balio aurrera begi­ra­tzen jartzen ez bagara. Kon­tra­kantxa gaztetxea gaur arte bizi­rik mantendu ahal izan da, bere gorabehera guztiekin, gaz­tetxearen baitan antolatu izan den jende guzti horren ekar­pe­narekin; eta gaur ere anto­la­kuntzaren beharra azpimarratu nahi dugu, ezinbestekoa dena datozen erronkei aurre egiteko. Gazteon antolakuntza tresna eranginkorrenetakoa da proiek­tu desberdinak aurrera erama­teko, hori frogatzen dute urte­tako espe­rientzia desberdinek, bai Hernanin, baita Euskal Herri osoan zehar ere. Baina ez da nahikoa izaten.

Gaztetxe eta gazte asanblada ezberdinek azken urteetan era­kutsitako garapen politikoak bes­te behar batzuk ere mahai gai­neratu ditu, eta emandako hausnarketa ezberdinetan age­rian geratu ziren behar eta ara­zo batzuei aurre egiteko, herriz herriko antolakuntza formek be­ren mugak dituztela. Lan poli­tikoa bermatzeko baldintzak es­ku­­ratzerako orduan arazo askori egin behar diogu aurre, gazte­txe bat lortzearekin ez da nahi­koa izaten ondoren hau manten­du ezin bada. Horretarako beha­rrez­ko tresna erangin­ko­rrak sor­tze­ko beharra ikusi da, eta haus­narketa horien ondorio izan da Erraki gune autogestionatuen ba­bes sarea. Martxoan sortu ze­netik gaztetxe ezberdinen erre­sistentzia une edota okupa­zio garaietan eman duen lagun­tza ezinbestekoa izan da hainbat gaztetxe berri lortu ahal iza­teko, horren adierazle izan dira Le­kei­tio, Hondarribi, Aiztondo, Erro­txapea, Tolosa edota Azpei­tiako gune autogestionatuen oku­pazio eta erresistentzia faseak.

Gure lanarekin jarraitu ahal izateko baldintzak ber­ma­­tzea ezinbestekoa zaigu, eta ho­rre­tarako tresna eragin­ko­rrak behar ditugu. Horregatik, Errakiren bitartez elkartasuna saretzen jarraitzeko apustuan berresten gara.