pse-ee

Antziola Berriko parkea «urgentziaz» hobetzea eskatu du PSE-EEk

Alderdi sozialistak dio zikina dagoela, hesia falta duela, eta txikienentzako jolasak dauzkala bakarrik. Komun publiko bat ere eskatu du.

Antziola Berriko haur parke es­talia, atletismo pistaren ondoan dagoena, «urgentziaz» hobetze­ko beharra azaleratu du Herna­ni­ko PSE-EEk. Joan den astean, Tokiko Garapenerako Batzor­de­an, eskatu zuen gaiari heltzea, eta hobetzeko plan bat proposatu zuen. Izan ere, nabarmendu du «hutsuneak» dauzkala.

Horrela, Ricardo Crespo boze­ramaileak adierazi du «parkeko garbiketa hobetu» egin behar dela, eta hesi bat jarri behar dela, txakurrak bertara sartzea saihesteko: «horiekin, hobetuko genuke haur parkeko segur­ta­suna eta garbiketa».

Era berean, eskatu du par­kearen ondoan komun publiko bat jartzea: «haur­tzain­de­gian ba­­dago bat, baina haurrek par­kea­ren ondoan egiten dituzte be­ra­ien egitekoak, eta horrek ara­zo sanitario bat dakar. Beraz, premiazkoa da horri kon­pon­bidea ematea, jende asko ibil­tzen baita inguru horretan».

 

Haur haundiagoentzat, jolasak

Bestalde, PSE-EEk azaldu du, adin askotariko haurrak joaten dire­la parkera, baina parkea berri­tu denetik, txikienentzako jo­la­sak bakarrik dauzkala: «lehen, bi txirristra, kolunpioak eta zubi kolganteak zeuzkan haun­diagoentzat, baina orain txikie­nentzat da bakarrik».

Berde­gu­neko gar­biketa ho­be­tzea ere eskatu du: «zaborrez beteta dago, eta kalba asko dauz­­ka, bi­zikletak pasatzen di­re­lako eten­gabe. Bideko lurra ere ho­be­tu be­har da; oso honda­tua dago kon­posta-etxetxoaren ondoan».

Eta azkenik, eskatu du ja­rrai­pena ema­teko, duela bi urte hasitako zuhaitz eta farolen al­da­ketei: «zuhaitz batzuk aldatu ziren, baina badaude gehiago okerrak eta gaixo itxurarekin. Farolak ere hainbat aldatu zi­ren, baina margotu gabe utzi zi­tuzten. Funtzionatzen ez duten farolak aldatu, eta margotu ga­bekoak margotu behar dira».