IKASKETA AKADEMIAK

Eskolan ikasitakoa barneratzeko moduak aukeran, errefortzurako akademietan

Talde txikietan lan egiteko aukera ematen dute akademiek, gertuko tratua emateko. Argazkia: Onddi Akademia.

Ikasturtea hasita dago, eta aurreneko azterketak gainean dira. Askok jotzen dute akademietara laguntza bila, eta ate-zabalik hartzen dituzte. Dena den, ikasturte hasieran gerturatzea gomendatzen dute.

Martxa hartuta ari dira jo eta su ikasten, maila guztietako ikasleak. Hasi Lehen Hez­kun­tzan, eta unibertsitatera arte, makina bat eduki barneratu behar izaten dituzte ikasleek, DBH, Batxilergoa edota Lanbide Heziketa zikloetatik pasata.

Eskolan azaldutakoa ondo ulertzea ez da beti erraza izaten, ordea, aurreneko kol­pe­an. Horrexegatik, akademie­tara jotzen dute askok. Her­na­nin ez da aukerarik falta.

Eskola girotik urrunduta, gertuko tratua

Errefortzurako klaseak ema­ten dituzten akademiak dira Urbieta kaleko Onddi Aka­demia edota Tilosetan dagoen Akademia. Bietan, maila guz­tie­tako ikasleentzako saioak pres­tatzen dituzte; Lehen Hez­kun­tza, DBH edota Ba­txi­ler­go­raino artekoentzako, hain zuzen. Tilosetako Aka­de­mian, gainera, uniber­tsitate mailako ikasleei ere es­kaintzen zaie laguntza.

Batean zein bestean, es­ko­lan ikasitakoa ondo barne­ra­tzen laguntzea da helburua. Batzuetan, ondo ulertu ez den hori ulertzeko azalpenak ema­ten dituzte bertako irakasleek; besteetan, berriz, ulertu dena indartzeko, eta, beraz, hobeto barne­ra­tze­ko. Helburua bat edo bestea izan, hala ere, Onddi Akade­mi­an diote lan egitea dela giltza: «ezin­bes­tekoa da eskolan zein etxean ere lan egitea». 

Dena ez dago ikasleen esku, ordea. Horregatik, ezin­bes­tekoa den beste elementu bat ere eskaintzen zaie akademian izena ematen dutenei: gertuko tratua eta erosotasuna. «Esko­lako girotik pixka bat urrundu nahian, gure helburua da ikas­lea akademiara gustora etor­tzea, horrek asko laguntzen baitie ikasteko garaian». Ho­rre­gatik, talde txikietan ema­ten dira klaseak, normalean, eta maila bereko ikasleak bil­duta, «denbora ahalik eta on­doen aprobetxatzeko».


Zientziak, letrak edo bietatik

Zer ikasia ez da falta izaten. Baina batzuk hobeto molda­tzen dira letretan; beste ba­tzuk, aldiz, zientzietan. Onddi Akademian eta Tilosetako Aka­de­mian gai guztietako ikas­gaiak ulertu eta barneratzeko ematen dute laguntza. 

Dena den, Onddi Akade­mian Matematika, Fisika eta Ki­mika edota Ekonomia beza­lako ikasgaietan laguntzeko daude espezializatuta, berezi­ki. Irakasle gehienak ingeniari gazteak eta ikasleak izaten dira, eta ikastean sortzen di­ren arazoak erronka gisa har­tzea proposatzen dute, «ikas­ten ikasi eta ikasgaia gain­di­tzeko».

Zalantzak edozein direla ere, eta gaia bat edo beste izan, ikasgaiak ondo ulertu eta ikastea bera erraztea dute helburu irakasleek.

 

Azterketekin edo gabe, ez egin kale

Motorrak ondo berotuta, az­ter­keta garaia gerturatzen ari de­nean jotzen dute askok erre­fortzua eskaintzen duten aka­de­mietara, ordura arte ondo ulertu ez den hori argitzeko asmotan. Garai ona izan dai­te­ke, azken zalantzak argitu ahal izateko.

Hala ere, lehenago hasteko gomendatzen dute. Izan ere, batzuk notak jasotzean kon­tu­ratzen dira kontzepturen batek ihes egin diela; azterketetan espero baino emaitza kaska­rra­goak lortze­an, hain zuzen. «Askotan ikasgairen bate­kin arazoak dituztenean, no­tak jakitean etortzen dira. Eta komeni izaten da horri aurre hartzea. Gure gomendioa da, urte osoan gerturatzea, eta za­lantzak sortzen diren hei­nean argitzea», diote Akade­mian.

 

Nota onekin ere bai

Errefortzurako akademiak ez dira, soilik, azterketak gaindi­tzen laguntzeko akademiak. Badira ikasleak ikasgai jakin batzuetako notak hobetu nahi dituztenak. 

Izan daiteke uni­ber­tsi­ta­teko sarbide probarako noten batezbestekoa igo nahi dute­lako, edota ondoren egin nahi den ikasketa mota ho­rretan gehiago jakitea lagun­garri izango delako. Ikasle horiek ere aukera badute Onddi Akademian edota Tilosetako Akade­mian, dagoeneko bada­ki­ten hori indartu eta hobe­tzeko.

Azken batean, errefortzu klaseak ematen badira ere, helburu nagusia da ikasleek ikas dezatela, ikasten duten eduki hori ondo barneratu dezatela, momentuan edota etorkizunean egingo dituzten ikasketetan baliagarri izan daitezen.