berdintasun kontseilua

Sexualitatea eta harremanak, seme-alabak izatean

Hilaren 23an eta 30ean emango du tailerra Elena Jimenez Jimenez sexologoak, Biterin, euskeraz. Izena eman behar da, eta haurren zaintza zerbitzua behar izanez gero, jakinarazi.

Berdintasun Kontseiluak an­tolatuta, tailerra emango du Plax! sexologia zerbitzuko Ele­na Jimenez Jimenez sexo­lo­goak, bi egunetan: urriaren 23 eta 30ean, 17:00etatik 19:00e­tara, Biterin.

Seme-alabak izan ondoren, bikote harremanetan alda­ke­tak izaten dira, eta tailerrean, aldaketa horiek aztertu eta ulertzeko egingo da lan, eta ho­riek eragiten dituzten sen­ti­mendu, emozio eta desirak landuko dira. «Guraso­ta­su­nak, gure bizitza pertsonal zein bikote harremanean hain­bat aldaketa ekar ditzake eta ha­ue­kin batera, egoerak berraztertu eta pauso berriak emateko be­harra sortu», azal­du du Ji­me­nezek. Hori ho­rre­la, landuko dira aita­ta­sunaren eta amata­su­naren inguruko ideiak eta espektatibak, ar­du­rak eta in­de­pen­dentziak, de­si­oa eta mo­ti­bazio sexuala, estereotipoen zu­rrunta­su­nak, familiako ki­de­en arteko harre­ma­nak...

Izen-ematea, irekita

Parte hartzeko, izena eman be­har da 943 33 70 17 zen­ba­ki­an edo berdintasuna@hernani.eus helbidean. Haur zaintza zer­bi­tzua ere eskatu egin behar da.