Kalejira zaratatsua sententziaren aurka

Bihar edo etzi Ka­taluniako Proceseko epaia ema­tea espe­ro da eta Hernaniko Gure Es­kuk jakinarazi du, kalejira za­­rata­tsua egingo dutela, epaia ematen duten egunean ber­tan, 19:30etan Plaza Berri­tik abi­atuta. Argazki erraldoia aterako dute bukaeran berta­ratutakoek. Beraz jendea adi egotea eskatu dute. «Errefe­ren­duma ez da de­litua. Demo­kra­ziaren aur­ka­­ko epaia eza­gutu bezain pron­to jakina­ra­ziko ditugu Euskal Herriko mobili­za­zio­ak». 

Atzo bertan Kataluniako eragile desberdinak ere mo­bi­lizazio baketsuen aldeko apus­tua egin zuten. Jendea mani­fes­tazioetara joateko deia egin zuten, hori bai, modu bake­tsuan. Hala ere aurretik epaia noiz irtengo den zai egon beharko da.