Beldurrik gabe, erakutsi erantzuna

Beldur Barik programak Bel­dur Barik Jarrera! lehiake­ta­ren 10. edizioa antolatu du eta Her­naniko lehiaketak be­rriz lau­garrena beteko du. Aza­ro­aren 5era arte aurkeztu ahal izango dituzte lanak 12 eta 26 urte arteko gazteek. Sari na­gusiaz gain, Hernanin beste bat bana­tuko da. Bestalde, urri­aren 26­an topaketa egingo da Biterin, 10:00etatik 13:00etara.

Martxan jarri da, lau­garrenez Hernanin, Beldur Barik pro­grama, Udalak, Ber­din­ta­sun Kontseiluak, Arre­ma­ni­tzek, Gaz­te­lekuak eta he­rriko hain­bat eragile feminis­tek bul­tzatuta. Horrela, ikus-en­tzu­nezkoen le­hia­­keta oro­ko­rraz gain, Her­nanin ere sariak banatuko dira.

Indarkeria sexista prebenitzeko

Beldur Barik EAEko institu­zi­o­ek bultzatutako programa da, in­darkeria sexista pre­beni­tzeko. Beldur Barik jarrera bul­tzatu nahi da gazteen artean, hainbat bide erabilita.

Horietako bat da ikus-en­tzunezkoen lehiaketa eta bes­tea lan grafikoak. Neska mu­tilek desberdintasun ego­­e­ren aurrean nola eran­tzuten du­ten erakutsi behar da lan horietan. Hiru minu­tukoak izango dira gehienez Youtube, Vimeo, Facebook, Instagram forma­tuan. Forma­tu grafi­koak gehienez 5MB eta jpg formatua edukiko dute. 

Aurtengo le­hi­­a­­ketan parte hartzeko epea irekita dago azaroaren 5era arte, eta oi­na­rri­ak ikusi eta la­nak aur­kez­teko beldurba­rik.eus web­gu­nera jo behar da. Hernaniko lehiaketan; 12-17 urte arteko eta 18-26 urte ar­teko katego­rietan hartu dai­teke parte (adin txikikoek bai­mena be­har dute izena emateko) eta orokorrean be­rriz hiru kate­goria daude: 12-13 urte arte­koa, 14-18 urte artekoa eta 19-26 urte artekoa.

Hernanin, beste bat

Lehiaketa orokor horretako sariak azaroaren 23an ba­natuko dira Bizkaiko udalerri batean, eta bertara joa­teko au­to­busa jarriko da doan, Her­nanitik (izena webgu­ne­an).

Baina Hernanin ere beste sari bat banatuko da kategoria bakoitzean, 150 eurokoa. Sari banaketa hori azaroaren 22an egingo da, 18:30etan Biterin.

Lehiaketa orokorrean saria potoloagoa da. Kategoria ba­koi­tzeko irabazleari 400 euro banatuko zaizkio. 300 euroko sari berezia egongo da, baita partehartze saria, ere, 300 eurokoa.

Topaketa Hernanin, urriaren 26an

Horrez gain, urriaren 26an to­pa­keta egingo da, 10:00etan Bi­terin. Autodefentsa femi­nis­ta eta mutilei bideratutako maskulinitate berriak tailerra eskainiko dira. Topaketan izena emateko 679 756 824 tele­fonora deitu.