Antzerkia aire librean, udako asteburuetan

Gaurtik hasita, antzerki saio­ak egingo dituzte Vito Rogado eta Naiara Arnedok, Osiña­ga­ko­ auzoan. Errotaran Goikoa ba­se­rri­an i­zan­­go dira, uzta­i­le­ko eta abuz­tuko ia ostiral eta la­run­ba­t guztietan (abuz­tu­a­ren 9am eta 10ean izan ezik), arratsaldeko 18:00etatik au­rre­­ra. Javi Alon­soren zuzen­da­ritza­pean, bi ak­to­reek Va­lium obra an­tzez­­tu­ko dute. Nor­­be­raren bu­ru­­a en­ga­i­natu eta ez ga­ren per­­­­­­­tsonaren erre­a­li­ta­te fal­tsu­­a erai­ki­tze­ko oh­i­­tu­ran da­go­­ oinarrituta.


Antzerkia eta gero barbakoa, aire librean

Plan berezia eskaintzen dute Rogado eta Arnedok, Errotaran Goikoan. Antzerkia bera aire li­­­­brean egingo dute, Valium­te­atro izeneko antzokian. Ho­nen helburua da, «antzerkia dosi txi­ki­tan eskaintzea, udako hi­la­beteetan bakarrik», diotenez. Va­li­­umteatron toki muga­tua da­go, berrogeita hamar lagu­nentzako, eta asmoa da gi­ro be­­re­zi­a sortzea, an­tzez­le­en eta pu­­­­­­­­­­­bli­­koaren artean. 

Osiñaga auzoan dagoen Erro­ta baserrian dago koka­tu­ta Vali­um­teatro. Bertan, Vito Ro­gado eta Naiara Arnedok u­da osoan zehar antzeztuko du­­te, gaur es­treinatuko duten obra. «Valiumteatro espazio natu­ra­la da», dio Rogadok. Ho­rre­ga­tik, garrantzitsua da az­pi­­ma­­rratzea, eguraldi txarra edo eu­ria eginez gero, ez da­go­ela bes­te aukerarik, eta obra ber­tan b­e­hera geldituko dela.

Valiumteatrok arra­tsal­de­ko­ 18:00etan irekiko ditu ate­ak­­, eta­ 19:00etan hasiko da an­­­­­­­tzer­­kia. Ordubeteko irau­pe­na izan­go du, eta honen bu­ka­e­ran, bar­­­­­­­­­­­­­bakoa egingo da, ger­­tu­­­ratu di­renekin eta obra egin du­te­nekin batera. Sa­rre­rak 15 euroan daude sal­­­­gai, eta te­­le­fonoz edo­ta Wha­­­­­­ts­App bi­dez eskura dai­tez­ke 649­87­4184 zen­bakian. Erre­serba e­gin dai­­te­ke, ba­i­­ta e­re, javi­a­lon­so­@­mac­.com em­a­i­­lera idatzi­ta. Gaurko eta biharko sa­ioetarako sarrerak bukatu dira, da­­­­­­­goeneko.

Antzerkiko egunean eguraldi txarra eginez gero, bertan behera geldituko da plana. 

Valium, komedia antzerkia

Valiumteatro antzokiak ur­te­ak da­ra­ma­tza martxan uda­ko hi­la­­­­be­tee­tan, eta Valium ere, jada estre­inatu zu­ten ber­tan. Hala ere, ora­in­go honetan al­daketa txi­­ki bat­ dago: au­rre­ko­etan San­­­dra Fe­rrúsek an­tzez­­ten zu­en bi per­tsona­ietako bat­, Ro­­ga­do­rekin batera; eta orain­goan, be­­­rriz, Na­iara Ar­nedok hartu dio erre­le­bo­­a.

Lagun minak diren bi per­tsonaia irudikatuko dituzte, Rogadok eta Arnedok. Biek bizi dute mo­­­­mentu gorabehera­tsua, beren bizitzetan, eta hain­bat arazo dauzkate, nerbio-sis­te­ma aztora­tzen dietenak. Horiek kon­pondu nahian, arratsalde la­­tza bi­ziko dute, bi prota­go­nis­­tek. «Va­li­­­­­um gure burua en­gai­natzeko daukagun ohi­tura tuntunean dago oi­na­rrituta; ez garenaren pertsonaren itxu­ra ematean, ale­gia», di­­o Rogadok. 

Telesailetan eta zineman aritutakoa, Rogado

Aurrekoetan bezala, ez du hu­tsik egingo Rogadok, Valium obraren saio berri hauetan ere. Ibilbide pro­fe­si­onal oparoa du aktore gisa, eta an­tzer­kian ez ezik, telebistan eta zine­man ere aritu da lanean. Besteak beste, Aktore Eus­kal­dun One­naren Saria jaso zuen 2011an.

Eszenatoki gainean aktore lanetan aritu da, Te invito a una copla, La vida y sus cosas, El club de las mujeres invi­si­bles, Co­­mida para peces, Walt Dis­ney me jodió la vida, Sopa de Gan­­so, edota Bang obretan. 

Telebista munduan, berriz, Ciudad K, Cuestión de se­xo, Mi querido Klikowsky, Algo pa­­sa con López, edo La gran e­va­­sión telesailetan hartu du parte.