Plenoa

Eraso matxistei aurre egiteko protokoloa, herritarren eskura

Azkenaurreko osoko bilkura egin zuten Astigarragako udal ordezkariek asteartean.

Helegiteetarako tartea pasata, behin betiko onartu zituen Plenoak 2020ko ordenantza fiskalak; urtarrilaren 1etik urrera izango dira indarrean.

Hamabi gai mahai gainean zituztela eman zioten hasiera as­tear­te­an Astigarragako udal ordezkariek urteko az­ken­au­rre­ko osoko bilkurari, azaroari ze­go­kio­na­ri, hain zuzen. Aho ba­tez onartu zituzten gai-or­de­ne­ko 11 puntutik 10. 2020ko udal or­de­nan­tza fiskalei aurkako botoa eman baitzioten EAJ-PNV­ko lau zinegotziek.

%2ko igoera orokorra, «gehiegizkoa»

Aurreko akta onartu ondoren ekin zioten udal zerga eta ta­sen inguruko eztabaidari. Irai­la­ren 24ko Plenoan eman zio­ten hasierako onarpena 2020­ko Ordenantza Fiskalei, eta he­le­gi­tee­ta­ra­ko dagokion epea pasata, be­hin betiko onartu zituzten, EH Bil­du­ren eta PSE-EEren aldeko bo­toa­rekin.

Hori horrela, %2ko igoe­ra oro­korra izango dute As­ti­ga­rra­­ga­ko 2020ko udal zer­ga eta tasek. «Azken sei ur­te­tan ez da igoerarik izan, eta KPIren igoeraren galera kon­pen­tsa­tze­ko, poliki-poliki igo behar dira», azaldu zuen Xabier Urdangarin alkateak.

Diru-sarrera gutxien di­tuz­te­nen­tzat, «hobari sistema» ba­­da­­­goe­la azaldu zuen, eta sis­­te­­ma hori, «diru-laguntza sis­te­ma batekin orekatzea» dela Udal gobernuaren asmoa.

Igoera horren aurrean ager­tu zen Nerea Zusberro, EAJ-PNV­ren bozeramailea: «ez gau­de ados %2ko igoerarekin; gehi­e­nez %1eko beharko luke». Eta bereziki kritikatu zuen etxe­bi­zi­tza hutsaren errekargoa: «ge­hie­giz­koa iruditzen zaigu».

Arrobitxuloko igogailurako eta DBHrako, aldaketa

Kreditu aldaketari zegokion hi­ru­ga­rren puntuak; udal go­ber­nu­ak proposatu zuen bi proi­ek­tu­ta­ra bideratzea aldaketa hori: batetik, Arrobitxuloko igogailua egi­te­ko, «gainkostua izan bai­tu», eta bestea, DBH egiteko.

Taldearen «harridura» is­la­tu zuen EAJ-PNVren bo­ze­ra­mai­le­ak, «2020ko udal aurrekontuen proposamenean ez baitzegoen par­ti­da­rik DBHrako». Baina «beti» DBHren alde egin du­te­nez, aldeko botoa emango zu­te­la adierazi zuten. Bide batez, Eus­ko Jaurlaritzako Hezkuntza Sai­la­re­kin duten harremanaz gal­detu zion Alkateari.

Urdangarinek erantzun zuen Udal gobernua uztailean bil­du zela Eusko Jaurlaritzako or­dez­ka­rie­kin: «bilera horretan ez ziguten esan DBHrik ez zela egin­go, baina adierazi ziguten ko­ka­le­kuak zailtasun batzuk zi­tu­ela: irisgarritasuna, bata, eta malda, bestea». Horiei aurre egi­te­ko lan teknikoarekin ari direla azaldu zieten, eta azal­du­ko dutela, aurrerago. Bide batez, gainontzeko taldeen «la­gun­tza» eskatu zuen Eusko Jaur­la­ri­tza­ren «baiezkoa» lortzeko.

Plan Orokorraren inguruan, desadostasun politikoak

Nahiz eta aho batez onartu zu­ten, desadostasun politikoak sortu zituen, baita ere, Hiri An­to­la­mendurako Plan Orokorra (HAPO) idazteko kontratazio-es­pe­­dienteari zegokion gaiak.

Xabier Urdangarin alkateak adierazi zuenez, aurreko HAPOa eguneratzeko unea iritsi dela uste du Udal gobernuak, eta idazketa lizitaziora atera dute; kontratu hori berrestea da Ple­no­aren eginbeharra.

Zusberro bozeramaileak po­si­ti­bo­tzat jo zuen «generoaren eta euskeraren irizpideak» li­zi­ta­zioan kontuan hartzeak. Adie­ra­zi zuen, baita ere, bere taldea «gogoz» dagoela «ikusteko zein den EH Bilduren eredua».

Andoni Gartzia EH Bilduren zinegotziaren hitzetan, «au­rre­koa herritarrei bizkarra emanda egin zen, eta honen helburua da astigartar guztiak asetzea. Uste dugu lortuko dugula».

Gainontzeko puntuak ere aho batez onartu zituzten: 7 etxe­bi­zi­tza alokairu so­zia­le­an jartzea, Astigarraga-Her­na­ni eskola kirola ere­dua, baita Eus­ka­ra­ren eta Ema­ku­me­en­ga­na­ko In­dar­ke­ria­ren Nazioarteko Egu­­na­­ren eta Boliviako estatu kol­­pe­a­ren kontrako adierazpen ins­ti­tu­zio­nalak ere. Eraso ma­txisten kon­trako protokoloak ere jaso zuen adostasuna: «desiragarria li­tza­teke onartu behar ez izatea», esan zuen Alkateak.