Guifi.net etorkizuneko internet Aranon errealitate bihurtzear

internet behar bezala Ara­nora iristeko Guifi.net sa­rea ja­rriko dute. Teleko­muni­ka­zio en­presei ez zaie erren­ta­garria egi­ten Ara­no bezalako es­kualde men­ditsuetan dau­den herri­etan zerbitzu ona ema­tea. Eta horren ondorioz, des­berdintasun teknologiko na­bar­menak sortzen ditu beste herriekin alderatuz. 

Honen aurrean Guifi.net proiektuaren alternatiba bi­la­tu dute. Guifi.net sarea tele­komunikazio azpiegitura da, Internet eta bestelako zerbi­tzuak eskuratzeko balio du­ena. Zerbitzu asko sortu daitezke sare honen gainean: Herritarren fitxa­tegiak kon­par­titzeko zerbi­tzuak, libu­rutegi digital zerbitzua, herri­tarren artean doako telefono deiak egiteko aukera...

Proiektu herritarra da eta sare ireki, libre eta neutrala eraikitzea du helburu. Honek esan nahi du, sa­re hau erabiltzeko erabiltzailearen helburua edozein dela ere, esku­bi­dea duela. 

Azpiegitura hau herriak, herritarrek, instituzioek, en­presek edo bertako eragileek sortu dute. Azken finean, etxeetan antenak jarri eta antena hauen artean sare bat eraikitzean datza. Aranoren kasuan, lehen helburua Ere­ñotzu konektatzea litzateke. Konexio horri esker, Inter­neteko banda zabalera haun­dia Aranora eramatea lor­tuko litzateke. Gastua txikia izango litzateke eta aurrera begira gainera, goizuetarrek ere sarean parte hartu nahi badute, Goizueta eta Oiar­tzunera konektatzeko aukera izango dute. 

Aranon Guifi.net erai­kitzeko proiektua martxan da beraz. Interesatuek uztai­laren 12a baino lehen tele­fonoz izena eman beharko dute Jalki Kultur Elkartearen 660 822 208 zenbakian (Unai Gorrotxategi). Zalantzak edo galderak ere erantzungo dituzte.