Familia Planerako eskaerak, gaur arte

GAUR bukatuko da, Familia Planeko laguntza lor­­tzeko es­ka­era epea, Udalaren, Adecco Fundazioaren eta Cideten esku­tik. Astiga­rragan errol­datuta egon eta %33ko edo gehiagoko des­gaitasuna duten per­tso­nek eskatu dezakete. Azke­neko bal­dintza da, eskaera egi­teko 16 eta 64 ur­te bi­tartean izatea.

Programaren helburu na­gu­­­sia da, desgaitasuna duten per­tsonak lan mundura ger­tu­ratzea. Hain zuzen, aukera ho­­­­nekin, autonomia maila haun­­­ditu eta integrazioa bul­tzatu nahi dute.

Planean parte hartu nahi dutenek, www.fun­da­cion­a­de­cco.org/astigarraga web­gu­ne­an edo posta arrunt bidez egin dezakete eskaera, helbide ho­ne­tan: Fun­dación Adecco-Con­vo­ca­to­ria Plan Familia As­ti­ga­rra­ga 2019; Berastegi kalea 5, 2 ezkerra; 48 001 Bilbo.

Bestalde, eskaera egingo du­tenek honekin batera aur­kez­tu beharko dituzte zenbait  dokumentu: NAN­aren foto­ko­pia, eskaera orria, des­gai­ta­su­na­ren inguruko zi­ur­tagiria, 2018­ko errentari da­go­­kion ziur­­tagiria, eta adin txi­ki­koen ka­suan, tutorearen bai­­mena eta Familia Liburua.

Hiru aukeratu, laguntzarako

Eskaera egiten dutenen artean, hiru aukeratuko dituzte, eta emaitzaren berri uztailaren 17an emango du, Ebaluazio Ba­tzordeak. 

Honen ostean, alegazioak e­gi­teko epea irekiko da, eta uz­tailaren 24ra arte luzatuko da tartea, fun­­dazioaren webgu­ne­an ber­tan:  planfa­mi­­lia@­fun­­da­­ci­on­­a­decco.org.